Käloms VVO                                                                 2003-01-26

Styrelsen

 

 

 

 

                                            Verksamhetsberättelse 2002

 

Styrelsen för Käloms Viltvårdsområde får härmed avge berättelse över verksamheten under år 2002.

 

Styrelsen har bestått av Carl-Göran Palmqvist, ordförande, Gösta Persson, sekreterare, Torsten Olofsson, kassör, samt ledamöterna Stig Nilsson och Bertil Östgren. Suppleanter har varit Toivo Comén och Kurt Ögren. Områdets revisorer har varit Nils-Erik Nilsson och Tage Simonsson.

Jaktledare under året har varit Gösta Persson.

Två nya jägare godkändes som arrendatorer, Henrik Adolfsson och Bert-Arne Brorsson.

 

Årsmöte hölls i Käloms Bygdegård den 20.e januari med 15 medlemmar närvarande.

Under året har hållits två styrelsemöten.

 

Älgtillgången har, i jämförelse med de senaste jaktsäsongerna, i sin helhet upplevts som något lägre än tidigare. Under senare delen av oktober och under november månad var älgförekomsten tidvis mycket låg, med ett flertal jakter utan älgobservationer.

Sammanlagt fälldes 10 älgar varav två tjurar, fyra hondjur och fyra kalvar.

 

Jaktlaget gästades under första älgjaktveckan av sedan tidigare år återkommande skånska jaktgäster. Två av dessa deltog även under första oktoberjakthelgen. Då tillsammans med ännu en skåning, Bert-Arne Brorsson, som tillfällig jakträttsarrendator. Brorsson deltog sedan ytterligare en helg under november månad.

Under den första jaktveckan arrangerades en mycket lyckad älgjaktsmiddag med deltagande av , förutom jaktlaget, även ett antal bybor.

 

Jaktlagsmästare i älgbaneskytte blev Carl-Göran Palmqvist. Tilläggas bör att träffresultaten vid tävlingen, tyvärr överlag lämnade en hel del i övrigt att önska.

 

Två arbetsdagar/kväll har genomförts varvid bl a en ny grop för slaktrester har anlagts. ( En bit bortom bommen på Ulfsåsvägen).

 

Angående övrigt vilt kan sägas att skogsfågelförekomsten under hösten syntes vara ganska god för att sedan under vinterjakten uppvisa en låg förekomst av tjäder medan emellanåt stora flockar av orre förekom. Ett antal tjädrar bedöms ha fällts under höstens jakt med trädskällare. Under vinterjakten har endast två tjädertuppar rapporterats skjutna.

Förekomsten av hare och rådjur synes ha varit tämligen god. Några harar har fällts. Däremot inga rådjur. Förekomsten av räv har varit hög, medan inga lodjur har observerats inom området. Enstaka björnar torde ha passerat områdets marker. Under tidig höst gjordes observation av björnspillning söder om byn. (Vid ”Utgårdsvägpasset” samt på ”Matsvägen”).

Under vårens bäverjakt såldes 9  jaktbevis till gästjägare vilket inbringade 3800 kr.

 

 

Intresset för lerduveskyttet har varit mycket dåligt. Här krävs en uppryckning till förmån för jägarnas skjutskicklighet.

 

Viltvårdsområdets tillgångar i egna medel var vid årets slut 21 935 kronor. Markägarefonden uppgick till 9 883 kronor.

 

Med denna redovisning för verksamhetsåret 2002, ber styrelsen att få tacka för det gångna året. Vi ser nu fram mot ett nytt spännande år. Förhoppningsvis fyllt av  fina jakt- och naturupplevelser i trevlig samvaro inom Käloms Viltvårdsområde.

 

 

Kälom i januari 2003.

 

För styrelsen

 

 

Carl-Göran Palmqvist

Ordförande