Käloms VVO                                                            2006-01-25

Jaktstämma 2006

 

 

 

Protokoll fört vid årsstämma med Käloms VVO 2006-01-25.

 

Plats: Käloms Bygdegård

 

Närvarande: Gunnar Olofsson, Carl-Göran Palmqvist, Torsten Olofsson, Bertil Östgren,

Gösta Persson, Erik-Olov Eklund, Nils-Erik Nilsson, Bernt Tyrebo,

Stig Engström, Kurt Ögren, Toivo Comén, Leif Jonsson,  Bengt-Olov Wärdell.

 

                                            § 1 Öppnande

 

Ordförande i Käloms VVO Carl-Göran Palmqvist hälsade alla välkomna och förklarade det 59.e verksamhetsårets jaktstämma för öppnad..

 

                                            § 2 Val av mötesfunktionärer

 

Carl-Göran valdes till mötesordförande.

 

                                            § 3 Anmälan om protokollförare

 

Gösta Persson valdes till sekreterare för stämman.

                                           

 

§ 4 Val av justeringsman

 

Torsten Olofsson valdes att jämte ordföranden justera dagens stämmoprotokoll.

 

 

                                            § 5 Kallelse

 

Kallelse, har skett genom annonsering i dagstidningarna, ÖP och LT och genom annons i Svensk Jakt Nyheter samt genom affischering på byns anslagstavlor. Kallelsen godkändes.

Beslöts vidare att tillämpa samma kallelseförfarande till nästa års jaktstämma.

 

                                            § 6 Röstlängd

 

Totalt 13 medlemmar var närvarande. Av dessa var 12 markägare.

 

 

 

 

 

§ 7 Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.  Ansvarsfrihet för styrelsen

 

Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året föredrogs och godkändes av stämmodeltagarna.

Jaktvårdsområdets tillgångar i egna medel uppgår till 11 565 kr.                

Markägarefonden: 28 005 kr.

Markägarefondens fordran efter årets jakt uppgår till 4 200 kr.

Bäverjaktbevis har sålts för en summa om: 500 kr.

 

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

 

                                            § 8 Överskottets utnyttjande

 

Beslöts att årets vinst överförs i nästa års räkning.

 

                      § 9 Inkomst- och utgiftsstat

 

Beslöts att så länge finanserna är under god kontroll erfordras ingen inkomst- och utgiftsstat.

 

 

§ 10 Regler för jaktutövning och viltvård. Jaktledareinstruktion.

 

1.      Avskjutningskvot: Beslutades att föreslå storlicensområdet avskjutningskvoten 5 älgar/1000 ha.

       

 

2.      Köttlotter: För hel köttlott erfordras 150 ha mark för markägare och 200 ha för arrendatorer. Halv lott, 75 ha mark.

 

 

3.      Jakttider: Beslutades att älgjakten startar måndagen den 4 september. Jakt genomförs även påföljande vecka fredag – söndag. (15, 16, 17 ev.23, 24.) Oktoberjakten börjar den 7 och då jagar vi 7,8,9,10,  13, 14,15.

 

Jaktledaren ansvarar för att utombys jägare informeras om dessa tidpunkter.

 

 

 

4.      Jaktgäster: Mötet beslöt att jaktlaget tar emot maximalt två jaktgäster per säsong till ett pris av 4 – 5000 kr per gästjägare.

 

 

5.      Anmälan till älgjakt: Anmälan till styrelsen skall ske senast den 12 augusti för nytillkomna jägare och för de som ej deltar i inskjutning. Samling inför älgjakten sker söndag den 3.e september på skjutbanan. I sedvanlig ordning genomförs jaktlagstävling i älgbanskytte med efterföljande sammanträde inför jaktstarten.

 

 

 

6.      Arbetsdag/kväll: Tisdag den17 maj kl 18.00. Samling vid Bygdegården.

Lördagen den 12 aug kl 10.00. Samling vid slakteriet. Röjsåg medtages av den som har. (Efter arbetsdag bereds möjlighet för inskjutning).

 

 

7.      Privata jaktgäster: Inga privata gäster tillåts vid älgjakt. Däremot kan medföljande under ordinarie jägares uppsikt och ansvar erbjudas dennes skottillfälle. (Endast ett vapen får medföras).

 

8.      Skjutledare: Torsten Olofsson, Toivo Comén, Carl-Göran Palmqvist och Gunnar Olofsson valdes till skjutledare med ansvar för arrangemangen vid älgbanan.

 

 

9.      Inskjutningsregler: Två-tre skott på tavla. ”Modern”, d.v.s. ett skott på stillastående, då startar älgen och ett skott till avlossas, två gånger och tre serier, alla inom träffbilden. Totalt skall max 50 skott behöva avlossas inklusive tävlingen (8 skott), oavsett om alla träff är inom träffbilden. Även ”gamla” bronsfodringar gäller, d.v.s. 3 godkända serier (2 stillastående och 1 löpare).

 

 

10.  Skjutdagar: Lördag d 12  aug (efter arbetsdagens slut), torsdagen d. 17 aug kl 1800, söndag d. 20 aug kl 1100 samt torsdag d. 24 aug kl 1800.

 

11.  Jaktledareinstruktion: Jaktledaren skall följa av styrelsen utfärdade regler och direktiv. Dessa redovisas skriftligen vid jaktens början.

 

 

12. Avskjutningsrekommendationer: Beslutades föreslå storlicensområdet att vuxna djur får fällas tom den 15. Dec. Efter denna tidpunkt endast kalvjakt.

(Rådande snöförhållande skall dock vara styrande)!

 

 

13. Bäverjakt: Beslutades upplåta bäverjakt för gäster. Torsten Olofsson och Gösta Persson    uppdras att organisera och samordna gästernas jaktutövning.

Priser: 100 kr/dag resp 150 kr/helg (lö, sö).

Ulf Österman skall erbjudas gratis jakt på bäver.

En annons i Svensk Jakt Nyheter skall införas om bäverjakt.

 

 

14. Björnjakt: Under älgjakt tillfaller köttet jaktlaget medan skinnet behålls av skytten. Om björn fälls under övrig jakt tillfaller hela djuret skytten. Småviltbevis erfordras. Fällavgift 500 kronor.

 

                                           

15. Gäster: En jaktgäst per jakträttsinnehavare får medfölja vid småviltsjakt. För denne löses jaktgästbevis. Under älgjakt tillåts inga gäster förutom gemensamt beslutade jaktgäster. Jaktlaget kan ha två jaktgäster.

 

                                           

16. Viltvård: Torsten Olofsson ansvarar för inköp av saltstenar. Beslutades att flera inom laget skall engagera sig i utplacering av stenar.

 

 

§ 11 Avgifter, arvoden, viltvårdsersättning

 

Jaktbevis: Älg: 30 kr, småvilt: 30 kr, gästbevis: 30 kr.

 

Fällavgifter: Vuxen älg: 600 kr, kalv: 200 kr.

                       Björn: 500 kr.

 

Arvoden:  Kassör:             700 kr.

                  Jaktlagskassör: 50 kr per deltagande jägare .

                  Jaktledare:        50 kr per deltagande jägare.

 

Skottpengar: Mink: 50 kr, mård: 50 kr, kråkfåglar: 10 kr.

 

Viltåker: För anlagd viltåker utgår premie om 500 kr.

 

 

                                            § 12 Motioner

.

 

Inga motioner hade inkommit. Ordföranden påminde om att motioner skall inlämnas till styrelsen före den 31/12. Beslutades att styrelsen i december går ut med påminnelse om detta till medlemmar.

 

 

                                            § 13 Upplåtelse av jakträtt inom området

 

Beslutades upplåta jakträtt på bäver för utomstående jaktgäster. (Jmf § 10).

 

Vid älgjakt tillåts ej jaktgäster förutom gemensamt beslutade.

 

Vid övrig jakt tillåts en jaktgäst per jakträttsinnehavare.

 

 

                                            § 14 Antagande av medlemmar

 

Nya arrendatorer: Bodel Sundström, Frösön småvilt. Styrelsen bemyndigades att svara för preliminärt antagande av eventuellt ytterligare tillkommande  arrendatorer.

 

                                            § 15 Val av ordförande i styrelsen.

 

Till ordförande på ett år valdes Carl-Göran Palmqvist.

 

                                           

§ 16 Val av övriga styrelseledamöter, jaktledare och   suppleanter

 

Beslutades följande val:

 

Styrelseledamöter: Gösta Persson, Torsten Olofsson, Stig Nilsson, Bertil Östgren.

 

Styrelsesuppleanter: Toivo Comén, Kurt Ögren.

 

Jaktledare: Gösta Persson

 

 

 

§ 17 Val av revisorer med suppleanter

 

Revisorer: Bernt Tyrebo och Stig Engström.

 

Revisorssuppleanter:  Erik-Olof Eklund och Leif Jonsson.

 

 

§ 18 Utfärdare av jakträttsbevis

 

Beslutades låta kassören utfärda jakträttsbevis och jaktgästbevis.

 

§ 19 Delgivning av jaktstämmoprotokoll

 

Justerat protokoll skall finnas tillgängligt hos ordförande och sekreterare f o m den 25:e februari.

 

 

§ 20 Valberedning

 

Stämman beslutade att ej tillsätta valberedning.

 

 

§ 21 Val av ombud

 

Ombud vid kretsårsmöte (9.feb): Gösta Persson , Ersättare Gunnar Olofsson.

 

Ombud vid Offerdals storlicens möten: Gösta Persson,. Ersättare: Carl-Göran Palmqvist.

 

 

§ 22 Övriga fråga

 

Jaktlagsmiddag: Beslutades uppdra åt styrelsen att arrangera en jaktlagsmiddag, om möjligt i anslutning till den första jaktveckan.

 

Lerduveskytte: Skjutning organiseras av Bertil Östgren i samverkan med övriga i styrelsen. En av dagarna skall vara den 25 maj kl 1800. Priser anskaffas av styrelsen. Annons på byns anslagstavlor.

 

Bytesrätt: Minst 5 jägare oavsett jaktdag. Vid enbart kalvjakt minst 3 jägare. Under helg då ej gemensam jakt bedrivs har hundägare rätt att fälla kalv. Bytet tillfaller vid sådant tillfälle jaktlaget. Om antalet jägare vid på förhand planerad jaktdag skulle understiga ovanstående minimiantal tillfaller bytet de i jakten deltagande jägarna.

 

Bilersättning: Vid släpvagnstransport till ex. Hammerdals Slakteri skall ersättning om 20 kr/mil erhållas.

 

Eftersök av skadat vilt: Beslutades att för deltagande i eftersök eller omhändertagande av skadat vilt under tid då jakt icke pågår, skall arvode med 400 kr/heldag respektive 200 kr/halvdag utgå.

 

Miniälgbana: Bymästerskap i luftgevärsskytte genomförs i enlighet med föregående år. Toivo med stöd av övriga i skjutbanekommittén ansvarar för genomförandet.

 

Ekonomi inom jaktlaget: Efter 2005 års jakt uppgår kassan till 31 400 kronor.

 

Älgdragare: Bertil.Ö och Gösta.P ser till att älgdragaren är servad och klar inför jakten.

 

Jakt på annat vilt: De dagar älgjakt bedrivs, är endast jakt på älg och björn tillåten (läs § 10: 14).

 

Slakthusbygget: Ett nytt slakthus skall byggas. Framtaget förslag med uppförande i anslutning till förråd vid Bygdegården skall ligga till grund för fortsatt planering. Förslaget delges övriga bybor vid årets bystämma.

En kostnadsbräkning skall tas fram inför fortsatt planering.

Finansiering skall ske bl a genom lån i bank. Delägare i viltvårdsområdet erbjuds att frivilligt efterskänka sin utdelningen ur markägarfonden som ett bidrag till bygget.

 

Hemsida: Käloms VVO skall försöka få till en ”Hemsida”.

 

Nötkreatur: Carl-Göran skall undersöka om nötkreatur får beta fritt på skogen, utan inhägnad. (Fäbostöd). ( Älgbetet tar slut ).

 

 

§ 23 Avslutande

 

Ordförande Carl-Göran tackade stämmans deltagare för visat intresse och avslutade därmed mötet.

 

 

Vid protokollet:                                                                         

 

 

Gösta Persson                                          Carl-Göran Palmqvist

Sekreterare                                               Ordförande             

 

 

Justeras                

 

 

Torsten Olofsson